Vítejte na stránkách školy
Nabídka práce
Pracujeme na překladu do ukrajinštiny
Bakaláři - Žákovská knížka
Virtuální prohlídka

Výchovné a kariérní poradenství

Výchovný a kariérní poradce

Mgr. Jaroslava Prokešová, prokesova@zspalmovka.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: kdykoli po telefonické domluvě 

 

Výchovný poradce je koordinátorem a organizátorem práce školního poradenského pracoviště. Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy školního poradenského pracoviště, odborem sociálně právní ochrany dětí a s dalšími organizacemi (PPP, SPC, Člověk v tísni aj.). 

 

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků zahrnuje:

 

 • spolupráci s vyučujícími na řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků
 • koordinaci inkluze na škole a pomoc s nastavením podpůrných opatření pro žáky se SVP
 • koordinaci mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi, zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP pro Prahu 8 a jiná) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

 

Další činností školního poradenského pracoviště je vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

 

Zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

 

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Podílí se na přípravě podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků. Zároveň poskytuje služby kariérového poradenství pro tyto žáky, uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

 • v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními
 • vzdělávacími potřebami
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů - v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • ve zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence 
 • v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • v předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • v poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení, především o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • ve shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021 - 2022 


V návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění Covid-19 byl vyhlášen nouzový stav usnesením vlády České republiky a jeho trvání zatím není u konce. Proto vydalo Ministerstvo školství. mládeže a tělovýchovy spis č.j.: MSMT-43073/2020-3, v němž upravuje přijímací řízení.


Základní informace o termínech přijímacího řízení

Do kdy se odevzdává vyplněná přihláška v tištěné podobě: 15. 2. 2022 

Do kdy podat přihlášku: do 1. března 2022 na první kolo přijímacího řízení

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2021

Kam podat přihlášku: přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy: 2Postup při podání přihlášky na střední školu a střední odborné učiliště:

1. Žák odevzdá informace o zvolené škole a studijních oborech (musí být uveden přesný název a adresa školy, obor a kód oboru) Důležité je si určit pořadí škol - uvádí se pouze 2 školy. Odevzdá třídní učitelce.  

2. Škola (výchovný poradce) vytiskne přihlášky, doplní předměty a nechá podepsat ředitelku školy.

3. Připravenou přihlášku ze školy dostane žák, který si až poté zajistí potvrzení od lékaře a podpisy na přihlášce.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít