Zápis do 1. tř. | Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Vítejte na stránkách školy
Bakaláři - Žákovská knížka
Virtuální prohlídka

Zápis do 1. tř.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče, vzhledem k Opatření k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022, MŠMT ČR, které ruší přítomnost dětí u zápisu, proběhnou zápisy do 1. tříd na ZŠ, Praha 8, Palmovka 8 online. Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší školy bude spuštěna od 19. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Ve stejném termínu od 19. dubna 2021 do 30. dubna 2021 proběhne i elektronický zápis do přípravné třídy.

Informace o organizaci a odkaz na elektronickou přihlášku 

Kritéria pro přijetí do 1. třídy naleznete níže.

1. zaregistrujte se na elektronickém odkaze na hlavní stránce a postupujte podle pokynů

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zspalmovka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4408

2. vygenerujte a vytiskněte přihlášku/žádost o odklad školní docházky

3. doplňte chybějící údaje, zákonný zástupce podepíše a doručí do školy; odklad školní docházky musí být doložen doporučením PPP a pediatra

Doporučujeme doručit osobně do schránky školy (na vstupní brance) nebo na recepci školy.

Další možnosti doručení:

· poštou: zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost vytiskne, vyplní, vlastnoručně podepíše a odešle prostřednictvím pošty škole.

· prostřednictvím datové schránky: pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců zřízenou datovou schránku, může zaslat žádost jejím prostřednictvím. Zprávou poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána. Je nerozhodné, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti. Datová schránka školy: ggjw7xw

· prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Pozor! Prostý e-mail bez elektronického podpisu nestačí.

Pro přihlášení dítěte do přípravného ročníku postupujete stejně, jen do poznámky a na vygenerovanou přihlášku přidáte poznámku – Přípravný ročník.

Po ukončení zápisu budou na webových stránkách zveřejněna čísla přijatých dětí - v týdnu 3. - 7. 5. 2021.

Jakmile budou vládní opatření z důvodu koronaviru zrušena, bude uspořádána třídní schůzka, kde budeme ověřovat správnost Vámi zadaných údajů a také dostanete informace, potřebné pro vstup Vašich dětí do první třídy.

Těšíme se na Vás.


Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

 
Věk dítěte:
odst. (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 
odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
Práva a povinnosti rodičů:
odst.(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
odst.(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu žáka(dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
(Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.)
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou zákonní zástupci zapsat své dítě bez něj. Ve škole se dohodnou na návštěvě školy s dítětem po ukončení nemoci.
V případě, že se v termínu zápisu nemohou zákonní zástupci s dítětem do školy dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2019.
Výsledky zápisu budou zveřejněny u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
- požádají písemně o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (tj. od 1. dubna do 31. května 2019)
- žádost musí být doložena doporučujícím posouzením: školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
- plnou moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců je nutné doložit ověřenou plnou moc - viz formuláře ke stažení)
 
Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu.
 
Všechny dokumenty (žádosti, zápisní lístek, plnou moc k zastupování) je možné vytisknout v sekci „formuláře ke stažení“ a přinést vyplněné k zápisu.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek i žádost o doklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole.
 
Další informace o škole najdete na webových stránkách školy.
S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.
Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu, pokud zapíšete své dítě do 1. ročníku, zveme Vás na schůzku s vedením školy dne 4. 6. 2019 od 16 hod., kde Vás seznámíme s organizací příštího školního roku a dalšími informacemi, zodpovíme Vaše případné dotazy.


ředitelka školy Mgr. Ivana Vanišová
 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít