Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

PhDr. Dagmar Černodrinská, koordinátorka inkluze, cernodrinska@zspalmovka.cz + 420 725 800 227


 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v oblasti služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností. Řídí se vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Spolupráce je mířena zejména k:

 • řešení výchovných a výukových problémů dětí školního věku,
 • přípravě žáků na povinnou školní docházku,
 • vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti,
 • vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologa)

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555, Praha 8, 181 00. 

http://www.ppppraha7a8.cz/

Mgr. Barbora Licková

Spolupráce se speciálním pedagogickým centrem

Škola spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům školy dle přílohy č. 2 k vyhlášce 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola nabízí:
 • Reedukační skupiny (pomoc s oslabenými dílčími funkcemi žáka) 
 • Logopedickou intervenci 
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
 • Metodickou a konzultační činnost pro zákonné zástupce žáků se SVP 
 • Speciální a kompenzační pomůcky 
 • Podporu asistenta pedagoga 

 

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Školní poradenské pracoviště > Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Loading...

Školní poradenské pracoviště

Loading...

Školní poradenské pracoviště