Naši žáci

Naši žáci

V současné době školu navštěvuje 250 žáků. Tito žáci tvoří celkem 13 tříd, z toho 9 tříd je na prvním stupni a další 4 třídy jsou na stupni druhém. Dále máme i přípravnou třídu s 10 žáky.

Výuka probíhá celkem ve 22 učebnách. Z toho jsou specializované učebny Ch, F, Př, Hv, dvě učebny výpočetní techniky se 32 stanicemi, dvě jazykové učebny, školní dílna, cvičná kuchyně a dále dvě tělocvičny. Pro tělesnou výchovu využíváme sportoviště na ZŠ Petra Strozziho v Karlíně. Síť LAN je rozvedena do všech učeben, ve všech učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule, nebo počítače s dataprojektory a ozvučením.

Účastníme se i soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a soutěží ostatních. Každoročně je to 30 - 35 soutěží, kterých se účastní žáci naší školy. Naši žáci se zúčastňují sportovních soutěží a jsou více i méně úspěšní. O našich úspěších hovoří vitríny se získanými trofejemi. Smyslem těchto soutěží není jenom vítězit, ale přilákat zájemce o určité zájmové oblasti, nabídnout dětem další aktivity. Přilákat žáky na soutěže se daří, a proto je možné hodnotit jejich účast v soutěžích pozitivně. Úspěchy a výsledky v soutěžích můžeme hodnotit pozitivně

Během školního roku probíhají různá testování a šetření úrovně vzdělávání na škole. V minulých letech proběhlo např. testování čtenářské gramotnosti, mezinárodní výzkum PISA, jehož cílem je zjišťování znalostí a dovedností patnáctiletých žáků, srovnávací testy žáků 5. – 9. ročníků prostřednictvím společnosti Scio, testování znalostí a vědomostí Inspis.

Naši žáci reprezentují školu i na olympiádách – dějepisná, biologická, fyzikální, anglického jazyka, zeměpisné, matematické a českého jazyka..

Naším cílem je zapojit do těchto akcí a aktivit co nejvíce dětí.

Vždy se jedná nejen o úspěchy žáků, ale i pedagogů, kteří je na soutěže pomáhají připravit.