Naši žáci

Naši žáci

V současné době školu navštěvuje 227 žáků. Tito žáci tvoří celkem 11 tříd, z toho 7 tříd je na prvním stupni a další 4 třídy jsou na stupni druhém.


Výuka probíhá v 18 učebnách, 2 specializovaných učebnách (Vv, F), dvou učebnách výpočetní techniky se 32 stanicemi, chemické laboratoři, školní dílně, cvičné kuchyni a ve dvou tělocvičnách. Pro tělesnou výchovu využíváme také nedaleký stadion. Síť LAN je rozvedena do všech učeben, v šesti učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule, v dalších pěti učebnách jsou již počítače s dataprojektory a ozvučením. Tato technika je postupně doplňována i do zbývajících učeben.

Ve školním roce 2001 - 2002 proběhlo na naší škole testování čtenářské gramotnosti žáků 5. ročníků v rámci hlavního šetření mezinárodního projektu PIRLS. Výzkumu se zúčastnilo 141 náhodně vybraných českých škol. Srovnání úrovně čtenářské gramotnosti žáků českých škol dopadla naše 5. třída výborně. V celkové úspěšnosti jednotlivých škol jsme se umístili na 15. místě.

Na jaře roku 2002 se naše škola účastnila mezinárodního výzkumu PISA, jehož cílem je zjišťování znalostí a dovedností patnáctiletých žáků. Výzkumu se z České republiky zúčastnilo 110 náhodně vybraných základních škol. Žáci řešili úlohy z matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti a tzv.problémové úlohy. Výsledky našich dětí byly opět kvalitní:

  • matematická gramotnost – 11. místo
  • problémové úlohy - 6. místo
  • čtenářská gramotnost – 22. místo
  • přírodovědná gramotnost – 33. místo

Průměrně se tedy pohybovali na 18. místě ze 110 škol České republiky.

V letech 2005 - 7 jsme uskutečnili srovnávací testy žáků 5. – 9. ročníků prostřednictvím společnosti Scio. Většina našich třídních kolektivů se tehdy zařadila hodnocením mezi průměrné, v pomyslné tabulce všech srovnávaných kolektivů by se zařadily do středu tabulky. 

To jsou výborné výsledky z let minulých, ale i v současné době je možné se některými úspěšnými výsledky našich žáků chlubit. Při porovnávání výsledků testování znalostí a dovedností žáků (např. Společností pro kvalitu školy nebo NIQES) se řádíme do středu žebříčku, ale někteří jednotlivci mají v určitých oblastech i úspěšnost 100%. V posledních letech však bylo zaznamenáno zhoršení u některých třídních kolektivů.

Účastníme se i soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a soutěží ostatních. každoročně je to 30 - 35 soutěží, kterých se účastní žáci naší školy.

Smyslem těchto soutěží není jenom vítězit, ale přilákat zájemce o určité zájmové oblasti, nabídnout dětem další aktivity. Přilákat žáky na soutěže se daří, a proto je možné hodnotit jejich účast v soutěžích pozitivně. Úspěchy a výsledky v soutěžích za loňský rok můžeme hodnotit pozitivně.

Ve školním roce 2007 - 8 někteří jedinci reprezentující naši školu dosáhli krásných výsledků – Tereza Froňková zvítězila v obvodním kole dějepisné olympiády a potom i v celopražském finále!  Zuzana Vaiglová získala 1. místo v obvodním kole biologické olympiády, Tereza Lísalová zvítězila ve fyzikální olympiádě v kategorii E a David Milota obsadil 3.místo v kategorii F, Ota Mozer skončil v zěměpisné olympiádě na 2. místě. V konverzační soutěži v Aj v kategorii nejazykových tříd vybojoval Zdeněk Bušek 3. místo, další žáci se umístili na 5., 7. a 9. místě.

Úspěchů dosáhli někteří jedinci reprezentující naši školu i ve školním  roce 2008/9 – David Milota byl úspěšným řešitelem v obvodním kole fyzikální olympiády a jen těsně nepostoupil do  krajského kola. V dějepisné olympiádě získali naši žáci 7. místo, v matematické olympiádě 5. a 7. místo, v konverzační soutěži v anglickém jazyce Zdeněk Bušek 7. místo v rámci obvodu.

Ze sportovních výsledků býval nejúspěšnější v posledních letech po kopané i hokejbal. Ve školním roce 2011/12 to byly i jiné sporty - obsadili jsme 3. místo v basketbalu chlapců a žáci 5. třídy vyhráli obvodní soutěž ve vybíjené a skončili na 3. místě krajském kole - tedy 3. z celé Prahy.

V roce 2013/14 jsme zase po určité odmlce dosáhli pěkných dílčích výsledků. Ne vždy se však daří. Musíme brát ohled i na to, že je složitější konkurovat v některých soutěžích školám, které mají podstatně jednodušší výběr účastníků – vybírají soutěžící z mnohem většího počtu žáků.

Nejlepšího sportovního výsledku jsme dosáhli ve vybíjené – po vítězství v obvodním kole obsadili naši žáci 3. místo v rámci celé Prahy. Na stupně vítězů v rámci obvodu se dostali starší chlapci v basketbalu – 3. místo a žáci I. stupně v miniházené – 2. místo.

Ocenění byli i naši žáci v soutěži „SAPERE - Vědět jak žít“, v obou kategoriích jsme získali 1. místo v Praze 8.

V uplynulém roce bylo největším sportovním úspěchem 3. místo ve vybíjené, na které dosáhli žáci 6. třídy.

Jedná se nejen o úspěchy žáků, ale i pedagogů, kteří je na soutěže pomáhají připravit.

Naším cílem je zapojit do těchto akcí a aktivit co nejvíce dětí.