Výchovné a kariérní poradenství

 

Výchovný a kariérní poradce

PhDr. Dagmar Černodrinská cernodrinska@zspalmovka.cz, tel.: + 420 725 800 227

Konzultační hodiny pro rodiče: každé pondělí po telefonické domluvě. 


 

Výchovný poradce je koordinátorem a organizátorem práce školního poradenského pracoviště. Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy školního poradenského pracoviště, odborem sociálně právní ochrany dětí a s dalšími organizacemi (PPP, SPC, Člověk v tísni aj.). 

 

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 

 • spolupráce s vyučujícími na řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • koordinace inkluze na škole a pomoc s nastavením podpůrných opatření pro žáky se SVP,
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

 

Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

 • v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními
 • vzdělávacími potřebami,
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, - v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2018 - 2019 

Základní informace o termínech přijímacího řízení

Do kdy se odevzdává vyplněná přihláška v tištěné podobě výchovnému poradci školy - 15. 2. 2019. 

Do kdy podat přihlášku - do 1. března 2019 na první kolo přijímacího řízení

 

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2018

 

Kam podat přihlášku - Přímo řediteli příslušné střední školy

 

Počet přihlášek na střední školy - 2

 

Termín 1. kola přijímacích zkoušek - od 12. dubna do 17. dubna 2019

 

Termín 2. kola přijímacích zkoušek - určí ředitel střední školy

 

Postup při podání přihlášky na střední školu a střední odborné učiliště:

1. Žák odevzdá informace o zvolené škole a studijních oborech (musí být uveden přesný název a adresa školy, obor a kód oboru) Důležité je si určit pořadí škol - uvádí se pouze 2 školy. Odevzdá třídní učitelce. Do 15. 2. 2019. 

2. Škola (výchovný poradce) vytiskne přihlášky, doplní předměty a nechá podepsat ředitelku školy.

3. Připravenou přihlášku ze školy dostane žák, který si až poté zajistí potvrzení od lékaře a podpisy na přihlášce.

 

 

 Přihláška na střední školu- tiskopis: 

Soubor:přihláška_na_střední_školu_-_tiskopis.pdfPopis:

Informace k přijímacímu řízení 2018 - 2019 

 Soubor:informace_k_přijímacímu_řízení_2018-2019.pdfPopis:

Informace o termínu přijímacího řízení 2018 - 2019 MŠMT

 Soubor:přijímací_řízení_mŠmt.pdfPopis: