Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno při Základní škole Palmovka, funguje ve složení: 

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodička prevence a pedagog, který zajišťuje péči o žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga.

Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Neváhejte nás kontaktovat podle vaší potřeby, na základě telefonické dohody (tel. 725 800 227)  nebo emailu jsme připraveni vám pomoci.

Mgr. Ivana Vanišová ředitelka ZŠ, vedoucí ŠPPvanisova@zspalmovka konzultační hodiny dle dohody
Mgr. Alena Kadeřábkováškolní metodik prevencekaderabkova@zspalmovka.cz konzultační hodiny dle dohody
PhDr. Dagmar Černodrinskávýchovný poradce školy, koordinátor inkluze  konzultační hodiny dle dohody
Jaroslava Prokešovápéče o žáky s odlišným mateřským jazykem  konzultační hodiny dle dohody
 Mgr. Kristýna Jiráková Speciální pedagog jirakova@zspalmovka.cz konzultační hodiny - úterý 14 - 15 hodin
    

 

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. 

 

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Důležité dokumenty: 

Plán výchovného poradenství na rok 2019 - 2020 

 Soubor:plán_výchovného_a_kariérního_poradenství_2019-20.pdfPopis:

Směrnice školního poradenského pracoviště 

 Soubor:směrnice_Špp_-_zŠ_palmovka.pdfPopis:

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Školní poradenské pracoviště