Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno při Základní škole Palmovka, funguje ve složení: 

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodička prevence a pedagog, který zajišťuje péči o žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga.

Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Mgr. Ivana Vanišová ředitelka ZŠ, vedoucí ŠPPvanisova@zspalmovkakonzultační hodiny dle dohody
Mgr. Alena Kadeřábkováškolní metodik prevencekaderabkova@zspalmovka.cz Konzultační hodiyn - pondělí 15 - 16 hodin.
PhDr. Dagmar Černodrinskávýchovný poradce školy, koordinátor inkluze  Konzultační hodiny - pondělí 15 - 16 hodin. 
Jana Mertlíkovápéče o žáky s odlišným mateřským jazykemmertlikova@zspalmovka.cz Konzultační hodina - pondělí 15 - 16 hodin.
 Mgr. Kristýna Jiráková Speciální pedagog jirakova@zspalmovka.cz Konzultační hodiny - úterý 15 - 16 hodin
    

 

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. 

 

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Důležité dokumenty: 

Plán výchovného poradenství na rok 2018 - 2019 

 Soubor:plán_výchovného_a_kariérního_poradenství_2018_-_2019.pdfPopis:

Směrnice školního poradenského pracoviště 

 Soubor:směrnice_Špp_-_zŠ_palmovka.pdfPopis:

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Školní poradenské pracoviště