Provozní řád jídelny

 

 

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00    
 Provozní  ŘÁD  školní kuchyně a jídelny    
   
Č.j.:  205 /2017 
Vypracoval: Miroslava Kohutová, vedoucí ŠJ 
Schválil: Mgr. Ivana Vanišová, ředitelka školy   
Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2017 
Směrnice nabývá platnosti ode dne:  1.   9. 2017 
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1.   9. 2017 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.  

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

 

  1. Ke dni 21. 8. 2014 byl firmou HASAP CONSULTING, s.r.o. se sídlem Vranská 620/18, Praha 4 – Kamýk vypracován provozně organizační řád stravovacího prostoru, který je uložen v kanceláři vedoucí ŠJ. 
  2. Tento řád obsahuje 12 hlavních bodů, které se týkají celkového provozu školní jídelny a jsou dále podrobně rozepsány a specifikovány pro stávající provoz. 
  3. Provozní doba ŠJ je upravena jinak, než je popsáno ve výše uvedeném dokumentu. 
  4. Vedoucí školní jídelny (v době její nepřítomnosti pověřená pracovnice kuchyně) zajišťuje příjem, rozdělení a následný výdej produktů v rámci dotovaných projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. 

 

Výdej produktů probíhá v prostorách školní jídelny, kde jsou předem připravené produkty rozdány během velké přestávky v době od 9.40 do 10.00 zástupcům jednotlivých tříd. Ti si je pak ke konzumaci odnášejí do svých tříd. 

Jedná se o dotované projekty, proto v prostorách školní jídelny dochází pouze k jejich výdeji a ne konzumaci. 

 

 

Provozní doba 

6,30  hod         -   začátek pracovní doby 

6,30 – 11,00   -   příprava oběda + úklid 

11,00 – 11,30 - výdej obědů pro cizí strávníky a rodiče nemocných dětí  

11,30 – 14,00  -   výdej obědů 

14,00 -  15,00  -  úklid  

Zrušuje se předchozí znění této směrnice  č.j.268/2014 ze dne 17. 12. 2014 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017 

 

  

 

V Praze dne 31. 8. 2017 

 

          ........................................ 

 

        podpis vedoucí ŠJ 

 

podpis a razítko řediteky škol. zařízení: 

 

 Mgr. Ivana Vanišová