Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků | Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Vítejte na stránkách školy
Bakaláři - Žákovská knížka
Virtuální prohlídka

Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Pro naše podmínky je v platnosti Řád a vnitřní řád školní družiny (náš interní dokument).

1. Stanovení výše úplaty ve družině

 • Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
 • Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 250,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2016. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky  sourozenců do školní družiny.
 • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
 • aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 • Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů a kopie dokladů, které prokazují skutečnosti uvedené v bodu 1. c).
 • Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.
 • Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

3. Podmínky úplaty

 • Úplata je splatná předem, podmínky stanoveny v Řádu školní družiny (na základě domluvy a zkušeností s platbou v minulých letech je domluveno, že žáci navštěvující ŠD po celý školní rok platí v září za září až prosinec a v lednu za leden až červen; na základě přání rodičů je možné upravit placení měsíčně či v jiném rozsahu; platba by měla být uskutečněna nejpozději do 10.dne měsíce, v kterém by měla být provedena).
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 247/2012 ze dne 1. 9. 2016.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017.

 

V Praze dne  1. 9. 2017

 

Mgr. Ivana Vanišová

ředitelka školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít