Vítejte na stránkách školy
Nenech to být
Pracujeme na překladu do ukrajinštiny
Bakaláři - Žákovská knížka
Virtuální prohlídka

Škola = hra, radost, poznání

Vzdělávání je uskutečňováno podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP), od školního roku 2011/12 se učí podle vlastního školního vzdělávacího programu děti ve všech třídách.

Náš ŠVP má za cíl vytvořit kladný vztah žáka k učení, všestranně rozvíjet žákovu osobnost, připravit žáka k životu v demokratické společnosti EU, motivovat žáka k dalšímu vzdělávání. Tento cíl se snažíme dosáhnout různými formami práce, při čemž dáváme přednost konstrukci před transmisí, tzn., nepředáváme jenom hotové poznatky, ale snažíme se o vyvolání situací, při kterých žáci sami hledají a utvářejí závěry. Vše chceme uskutečňovat v prostředí tzv. bezpečného klimatu, v němž se snažíme o příjemné prostředí, navození důvěry mezi učiteli a žáky, klidnou pracovní morálku, uspokojování potřeb v oblasti poznatků, komunikativní rovnost mezi partnery apod. Naši snahu můžeme tedy shrnout do motivačního názvu ŠVP: „Škola = hra, radost, poznání“.

Od šk. roku 2022/2023 od 1. ročníku začíná výuka cizích jazyků (AJ). Od 7. ročníku začíná výuka druhého cizího jazyka (Nj) a pro děti s SPU konverzace v anglickém jazyce.

Na škole věnujeme též péči žákům s vývojovými poruchami učení - na I. stupni i II. stupni již několik let probíhá výuka ve speciálních hodinách pro žáky s vývojovými poruchami učení. V souvislosti se zaměřením školy na informační a komunikační technologie je u nás podporována výuka na počítačích a rozšiřována i do ostatních oborů. Výuka práce s počítači probíhá jednak formou volitelných předmětů a kroužků, dále je ve ŠVP je předmět Informační a komunikační technologie zařazen povinně od 3. ročníku, volitelný předmět Základy počítačové grafiky mohou navštěvovat žáci od 7. ročníku, vyučujeme i volitelný předmět Psaní všemi deseti. K dispozici máme dvě počítačové učebny vybavené moderními počítači a připojením na internet, síť LAN je rozvedena do všech učeben. Ve všech učebnách jsou nyní k dispozici interaktivní tabule s projektory s veškerým příslušenstvím. K výuce jsou zaměřeny i odborné učebny (výtvarná výchova, fyzika, cvičná kuchyně, chemická laboratoř, dílny, jazykové učebny, přírodopis), k dispozici je i žákovská knihovna.

Důležitou roli v uskutečňování našich cílů plní také školní družina. Snaží se o všestranný rozvoj osobnosti každého jedince svým klidným a příjemným prostředím, celoročním projektem, spoustou odpoledních akcí a samozřejmě kroužky. Školní družina je v provozu ráno od 6,30 hodin, odpoledne končí provoz v 17,00 hodin. V činnosti bývají kroužky sportovní, hudební i výtvarné v rámci školní družiny nebo keramika, angličtina, kroužek hudebně - dramatický, hudební, Pilates, případně další dle momentálních možností v rámci školního klubu. Nabízíme i zájmovou činnost organizovanou jinými institucemi.

Úkolem je poskytnout žákům ucelené základní vzdělání dle cílů základního vzdělání stanovených § 44 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) vzhledem k jejich individuálním schopnostem a možnostem a s ohledem na podmínky školy. Jejich přípravu zaměřit na další uplatnění na jiných typech škol a v praxi.

Soubory ke stažení

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít