Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy
Soubor:
zápisní_lístek.docx
Formát:
docx
Velikost:
17kB

 PODROBNOSTI K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRŮBĚŽNĚ ZAKTUALIZUJEME

       Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu, pokud zapíšete své dítě do 1. ročníku, zveme Vás na schůzku s vedením školy dne 6. 6. 2018 od 15:30 hod., kde Vás seznámíme s organizací příštího školního roku a dalšími informacemi, zodpovíme Vaše případné dotazy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi
ředitelka školy Mgr. Ivana Vanišová

Soubor:pozvánka_na_schůzku_-_rodičů_prvňáků.docxPopis:


ZVEŘEJNĚNO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019. 

 

 Soubor:výsledky_zápisu_do_1._třídy_na_školní_rok_2018-2019.pdfPopis:

 

Termín pro Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019je stanoven na 3. a 4. 4. 2018 v čase od 14 - 18 hodin.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
K zápisu je potřeba přinést:
- rodný list dítěte
- platný občanský průkaz zákonných zástupců
- u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)
- všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte
- plnou moc k zastupování- souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců je nutné doložit ověřenou plnou moc - viz formuláře ke stažení).
 
Pro školní rok 2018/2019 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2017 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.
 
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
 
Věk dítěte:
odst. (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 
odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
Práva a povinnosti rodičů:
odst.(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
odst.(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu žáka(dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
(Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.)
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou zákonní zástupci zapsat své dítě bez něj. Ve škole se dohodnou na návštěvě školy s dítětem po ukončení nemoci.
V případě, že se v termínu zápisu nemohou zákonní zástupci s dítětem do školy dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2017.
Výsledky zápisu budou zveřejněny u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
- požádají písemně o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (tj. od 1. dubna do 30. dubna 2017)
- žádost musí být doložena doporučujícím posouzením: školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
- plnou moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců je nutné doložit ověřenou plnou moc - viz formuláře ke stažení)
 
Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu.
 
Všechny dokumenty (žádosti, zápisní lístek, plnou moc k zastupování) je možné vytisknout v sekci „formuláře ke stažení“ a přinést vyplněné k zápisu.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek i žádost o doklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole.
 
Další informace o škole najdete na webových stránkách školy.
S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.
Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu, pokud zapíšete své dítě do 1. ročníku, zveme Vás na schůzku s vedením školy dne 6. 6. 2018 od 17 hod., kde Vás seznámíme s organizací příštího školního roku a dalšími informacemi, zodpovíme Vaše případné dotazy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi
ředitelka školy Mgr. Ivana Vanišová

 

 
Přípravná třída
Přípravná třída bude otevřena pouze za podmínky, že se do ní přihlásí minimálně 10 žáků. Je otevírána pouze pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Pokud třída nebude otevřena, bude zájemcům doporučeno, aby děti přihlásili do škol, kde je předpoklad, že bude více než 10 žáků.
 
ZŠ Palmovka se velmi těší na nové prvňáčky.