Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Termín pro Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019je stanoven na 3. a 4. 4. 2018 v čase od 14 - 18 hodin.

 

JAK PROBÍHÁ ZÁPIS A CO JE POTŘEBA 

Co vás čeká? Určitě nebude žádné zkoušení, s dětmi si paní učitelky jen popovídají, děti namalují malý obrázek, který pak bude součástí společného díla prvňáčků, a všichni se s ním opět setkají, až v září nastoupí do školy. Také si děti vyzkoušejí práci na interaktivní tabuli.

A co vám do té 1. třídy můžeme nabídnout?

- prostředí školy bez stresu;                                                                                                    

- pohodu a klid rodinného prostředí školy s menším počtem žáků;                                         

- další info o škole můžete získat na dnech otevřených dveří.

Anglický jazyk vyučujeme od 3. třídy, pro zájemce pořádáme kroužky Aj.
Na druhém stupni od 7. ročníku se učí žáci 2. cizímu jazyku (nabízíme německý jazyk, pro děti s SPU konverzaci v anglickém jazyce).

Při vyučování se snažíme upřednostňovat činnostní učení. Děti si vše zkouší, tzv. „osahávají“. Zařazujeme do vyučování různé formy vyučování – např. práci ve skupinách, pokusy, dramatizaci, úkoly vedoucí k řešení různých problémů, tematické či projektové vyučování, snažíme se u dětí rozvíjet logické myšlení.

Motto našeho školního vzdělávacího programu je „Škola = radost, hra, poznání“ a vše, co v naší škole děláme, se tímto mottem řídí. Chceme, aby si děti naši školu oblíbily, chodily sem rády a braly ji jako součást svého života.

K zápisu je potřeba přinést:

- rodný list dítěte

- platný občanský průkaz zákonných zástupců

- u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)

- všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte

- plnou moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců je nutné doložit ověřenou plnou moc).

Pro školní rok 2018/2019 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

Věk dítěte:

odst. (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů:

odst.(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

odst.(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

(Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.)

Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou zákonní zástupci zapsat své dítě bez něj. Ve škole se dohodnou na návštěvě školy s dítětem po ukončení nemoci.

V případě, že se v termínu zápisu nemohou zákonní zástupci s dítětem do školy dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do......... 

Výsledky zápisu budou zveřejněny u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:

- požádají písemně o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (tj. od 1. dubna do........)

- žádost musí být doložena doporučujícím posouzením: školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

- plnou moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců je nutné doložit ověřenou plnou moc)

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu.

 

Přípravná třída

Přípravná třída bude otevřena pouze za podmínky, že se do ní přihlásí minimálně 10 žáků. Je otevírána pouze pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Pokud třída nebude otevřena, bude zájemcům doporučeno, aby děti přihlásili do škol, kde je předpoklad, že bude více než 10 žáků.


ZŠ Palmovka se velmi těší na nové prvňáčky.