Vnitřní řád jídelny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Školní stravování se řídí převážně vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Vnitřní pokyny

1) Každý žák ZŠ má možnost stravovat se ve školní jídelně.

2) Výdejní doba obědů je od 11,30 hodin do 14,00 hodin, pro cizí strávníky shodný (vzhledem ke změnám v provozu školy může být upraven i výdej obědů).

3) Do předposledního pracovního dne v měsíci strávníci předloží vedoucí ŠJ doklad o zaplacení obědů na měsíc následující. Toto neplatí pro strávníky, kteří hradí stravné ze sporožirových účtů. Pokud doklad nepředloží, nemají nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Pokud strávník odevzdá doklad o zaplacení obědů později, dostane oběd až následující den ( přeplatek bude vyúčtován v příštím měsíci ). 

4) Ve ŠJ si žáci do 13,45 hodin vyberou určitý druh jídla na příští den a označí, totéž platí i pro odhlašování obědů.

5) Strávníci mají možnost přidat si přílohu oběda.

6) Výdejní kartu dostává každý strávník zdarma. Při ztrátě či poškození se neposkytuje náhrada. Strávník si musí u vedoucí školní jídelny zakoupit novou kartu.

7) Chování žáků v jídelně musí být v souladu s vnitřním řádem školy pro žáky. Do jídelny se musí přezouvat i cizí strávníci.

8) Při poškození či zničení majetku bude postupováno jako v ostatních prostorách školy.

9) V případě nemoci je možné odhlásit pro žáky obědy i telefonicky u vedoucí školní jídelny (oběd však bude odhlášen až pro následující den). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout pro žáky do přinesených nádob, na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit. Obědy do přinesených nádob je možné vydávat jen ve výše uvedeném případě, tj.pouze první den nemoci.

10) V případě, že si strávník zapomene výdejní kartu, bude mu oběd třikrát vydán (záležitost musí projednat s pracovnicemi školní jídelny). V dalších případech si musí na výdej stravy počkat až do 13,30 hodin.

11) Zaměstnanci nemají nárok v případě pracovní neschopnosti či v případě, že neodpracují v daný den alespoň 3 hodiny nárok na příplatek na stravování. Pokud by se chtěli stravovat ve školní jídelně, platí pro ně ceny za stravování jako pro cizí strávníky.

12) Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ, Praha 8, Palmovka 8 je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci ŠJ při ZŠ Palmovka i pedagogickou radou, dále pak na radě žáků.


Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 245/2005 ze dne 1. 9. 2005.
Směrnice nabývá účinnosti dnem : 25. 11. 2014.


V Praze dne 19. 11. 2014
 
Mgr.Pavel Kropík
ředitel školy